ALGEMENE VOORWAARDEN


De algemene verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de modaliteiten tussen VWB Trading voor de website www.classic-mercedes-parts.com en haar Klanten te definiëren vanaf de bestelling tot de levering. De taal van de overeenkomst tussen VWB Trading en haar klanten is het Nederlands.
De Klant heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

1. De Verkoper
Contactinformatie: VWB Trading, Stationsstraat 280, Deerlijk (België)
Gsm: +32 (0)485.46.26.77
E-mail: [email protected]
Maatschappelijke gegevens: Anthony Vanwynsberghe, Stationsstraat 280, Deerlijk (België)
BTW: BE 0645.858.860

2. Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de producten die zich op de website bevinden op de dag waarop de Klant de bestelling overmaakt. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Klant van de algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

3. De bestelling
Bevoegdheid om een contract te sluiten
De Klant verklaart de bevoegdheid te bezitten zich volgens de hierna omschreven voorwaarden te kunnen verbinden.

Aanvaarding van de voorwaarden door de Klant

De algemene voorwaarden kunnen rechtstreeks op de website gelezen worden. Deze zijn te vinden via de link onderaan elke pagina. Voordat de Klant zijn bestelling bevestigt, dient hij het vakje "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" aan te vinken. Hiermee aanvaardt de Klant nadrukkelijk deze voorwaarden zonder enige beperking.

Kenmerken van de producten

VWB Trading doet haar best om de producten op de website zo goed mogelijk te presenteren d.m.v. omschrijvingen en foto’s van die producten. VWB Trading kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in teksten en productomschrijvingen. De weergegeven kleuren van de producten op de foto’s kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid.

Besteldatum

De besteldatum is de datum waarop de bestelling effectief door de Klant doorgegeven wordt. De bestelde producten blijven beschikbaar voor de klant op voorwaarde dat de effectieve betaling binnen de vierentwintig uur na de bestelling plaatsvindt.

Prijzen

De prijzen van de producten worden vermeld in euro. De btw vrijgestelt. De verzendkosten ook. De prijzen vermeld op de website kunnen op elk moment wijzigingen of correcties ondergaan. De prijzen kunnen ook veranderen n.a.v. promoties of speciale acties. Deze promoties of acties zijn geldig binnen de periode aangegeven op de website en zolang de voorraad strekt. De prijs die van toepassing is, is deze vermeld op de website op de datum waarop de bestelling van de Klant doorgegeven wordt.

Verzendkosten

De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en de plaats van levering. De verzendkosten worden aan de Klant meegedeeld voordat de bestelling definitief genoteerd wordt. De verzendkosten worden ook vermeld bovenaan elke pagina van de website.

Bestelprocedure

De Klant plaatst zijn bestelling via de website. De Klant waarborgt de juistheid en echtheid van de informatie die het mogelijk maakt de bestelling op te slaan. Deze informatie dient te bevatten:
· - alle persoonlijke informatie die gewoonlijk gevraagd wordt bij een inschrijving en bestelling via het internet.
· - de Klant dient de bestelling van de producten en de gewenste aantallen te controleren alvorens de bestelling te bevestigen.
· - de Klant dient de gewenste leveringswijze en een juist leveringsadres aan te duiden en te controleren.
· - de Klant dient ook een betalingswijze te kiezen en te controleren.

VWB Trading is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door de klant tijdens de bestelprocedure. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de Klant en kan aanleiding geven tot extra kosten. Een foutief doorgegeven mailadres heeft als gevolg dat de bevestiging van TNT niet kan afgeleverd worden. In dat geval is het steeds mogelijk om het pakje te traceren via TNT. Het traceernummer kan steeds opnieuw opgevraagd worden. [email protected] of via +32 (0)485.46.26.77 kan steeds gecommuniceerd worden ivm onduidelijkheden.

Beschikbaarheid van de producten

Bij elk product op de website staat de voorradigheid vermeld. Klanten kunnen enkel producten bestellen die in voorraad zijn. Bij producten die niet in voorraad zijn, kan de Klant zich laten berichten wanneer dat wel weer het geval is. Mocht VWB Trading een product wegens onvoorziene omstandigheden toch niet meer op voorraad hebben, dan wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht.

Bevestiging van de bestelling

Om te bevestigen dat de bestelling genoteerd is, wordt er automatisch een e-mail aan de Klant gestuurd, onder voorbehoud van een correct e-mailadres op het inschrijvingsformulier. Deze mail wordt ter informatie en ter toekomstige referentie verstuurd. De klant dient deze bij te houden.

4. Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht zijn bestelling terug te sturen met een herstockeringskost van 20% mits terug te zenden binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De klant dient de herroeping binnen die termijn te melden aan VWB Trading door een e-mail te sturen naar [email protected] De producten moeten in originele staat, in originele verpakking en op eigen kosten en risico van de klant teruggestuurd worden naar: VWB Trading, Stationsstraat 280, Deerlijk (België). VWB Trading verbindt er zich toe de som van aankoop en levering van het product terug te betalen aan de klant binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde product. VWB Trading heeft het recht om teruggezonden producten die gebruikt of beschadigd zijn, niet terug te betalen aan de Klant.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet:
· - De levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn van veertien kalenderdagen (bv. online consultatie databank, reserveren tickets).
· - De levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd (bv. producten op maat zoals gordijnen, naamplaten, enz.) of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
· - De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.
· - De levering van dagbladen, tijdschriften en magazines.
· - Voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
· - De levering op de woon- of werkplaats van de consument van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.
· - Voor diensten voor logies en vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding waarbij de verkoper de dienst op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode moet presteren, tenzij wanneer de tekoopaanbieding geschiedt tijdens een klantenwerving per telefoon, fax, e-mail, op initiatief van de verkoper zonder voorafgaand akkoord van de geadresseerde.

5. De betaling


Betalingsmiddelen


De Klant regelt zijn betaling op de website via PayPal of overschrijving. De Klant waarborgt aan VWB Trading dat hij over de nodige toelatingen beschikt om zijn gekozen betalingsmogelijkheid te gebruiken. VWB Trading stelt alle mogelijke middelen in het werk om de veiligheid en confidentialiteit te garanderen van de online verstrekte gegevens van de betaling via SSL (Secure Socket Layer). De transactie voltrekt zich via een gespecialiseerd organisme dat als enige zal beschikken over de bankgegevens welke werden doorgegeven op de website op het moment van betalen.

Factuur

De bestelbon die de Klant online invult geldt niet als factuur. Nadat de Klant de betaling heeft overgemaakt, ontvangt hij een factuur per e-mail. VWB Trading bewaart van elke factuur een exemplaar.
Eigendomsoverdracht

VWB Trading blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de Klant ze integraal betaald heeft. De overdracht van het risico op verlies of beschadiging van de producten vindt plaats vanaf de ontvangst door de Klant van de producten.

6. De levering

Verzending


Het gereedmaken van een bestelling houdt in: de behandeling van de bestelling, het gereedmaken van de producten, de verpakking, de facturatie en de eigenlijke verzending van de producten. VWB Trading werkt voor de verzending samen met TNT. De Klant ontvangt de bestelling in principe binnen de vijf werkdagen na ontvangst van zijn betaling.

Zaterdagen, zondagen of feestdagen zijn dus niet inbegrepen in de verzendingstermijn. De vermelde leveringstermijn is niet bindend en wordt enkel als indicatie gegeven. Tenzij met de Klant anders is overeengekomen zal VWB Trading de bestelling uitvoeren binnen de wettelijke termijn van maximaal dertig dagen vanaf de dag volgend op de bestelling. Indien wegens onvoorziene omstandigheden niet alle producten beschikbaar zijn, heeft VWB Trading het recht om een gedeeltelijke levering te verrichten.

Er wordt op het moment van de verzending van de producten automatisch een e-mail aan de Klant gestuurd onder voorbehoud van een correct geschreven e-mailadres op het inschrijvingsformulier.

Leveringsadres


De levering van de pakketten kan wereldwijd plaatsvinden De Klant kan kiezen tussen levering op zijn eigen adres, levering op een ander adres of levering in een postpunt van TNT. Het leveradres (dat kan afwijken van het factuuradres) dient juist te zijn en alle gegevens te bevatten om een correcte levering mogelijk te maken. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de Klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.


Verpakking


De producten zijn verpakt om hen een optimale bescherming tijdens de levering te verzekeren. Er wordt aan de Klant gevraagd hetzelfde te doen bij het terugzenden van een product.
Het volgen van de bestelling
De Klant kan op elk moment de status van zijn bestelling volgen op de website van TNT. VWB Trading kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien TNT geen of onjuiste informatie verschaft. Bij niet afhalen van een pakket aan een postpunt rekent VWB Trading de onkosten aan om de verzending voor een tweede keer aan te bieden. De bijkomende verzendkosten zijn voor rekening van de klant. De Klant kan steeds contact opnemen me VWB Trading voor informatie over het verloop van zijn besteling. Dit kan per mail naar [email protected] of per telefoon naar +32 (0)485.46.26.77.

Problemen bij de levering


Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant. Bij niet-levering dient de Klant het verlies te melden aan VWB Trading binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het verzendingsbericht van VWB Trading. Als het pakket niet wordt teruggevonden, zal VWB Trading een nieuwe levering van hetzelfde product (binnen de termijn van beschikbaarheid) uitvoeren of een terugbetaling zonder intrest of andere vergoeding voorstellen aan de Klant.


Als de Klant een levering ontvangt waarvan de inhoud beschadigd is, dient hij hiervan een foto te nemen en de schade per mail te melden aan VWB Trading binnen de 24u na ontvangst van de levering. VWB Trading doet dan het nodige om het product te vervangen. Voor problemen bij levering kan de Klant VWB Trading contacteren per mail naar [email protected] of per telefoon naar +32 (0)485.46.26.77.


Aanvaarding van de levering


Zonder enig bericht van de Klant binnen de veertien kalenderdagen volgend op de dag van de levering wordt de bestelling geacht aanvaard te zijn door de Klant. Bij gebrek aan de nodige berichtgeving kan VWB Trading niet aansprakelijk worden gesteld voor vervanging van beschadigde producten of terugname van producten in het kader van het herroepingsrecht.


Wettelijke garantie en verantwoordelijkheid


Niettegenstaande eventuele specifieke garanties, beschikt de Klant over een wettelijke garantie van twee jaar (mits voorlegging aankoopbewijs). In geval van overmacht is VWB Trading vrijgesteld van de verplichting om te leveren. VWB Trading wijst alle verantwoordelijkheid af indien de door de Klant bestelde producten niet goed gebruikt worden.


7. Persoonsgegevens


De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van de Klant is VWB Trading webshop met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 280, Deerlijk (België) en met ondernemingsnummer 0645.858.860.
VWB Trading wijdt alle vereiste aandacht aan de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Specifieke informatie over de privacy verklaring is te vinden via de link onderaan elke pagina op de website.


8. Disclaimer


Intellectuele eigendom


Het auteursrecht op de inhoud, beeld en de vormgeving berust bij VWB Trading. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VWB Trading. Je kan hiervoor contact opnemen met Anthony Vanwynsberghe via mail op [email protected] of via telefoon op +32(0)492.77.94.37.


Aansprakelijkheid


Op deze website publiceert VWB Trading informatie over haar producten en diensten. Aan de juistheid van deze informatie wordt de uiterste zorg besteed. Bij mogelijke onjuistheden kan VWB Trading niet aansprakelijk gesteld worden. VWB Trading sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook die het gevolg is of verband houdt met het gebruik van deze site.


Links


De bezoeker van deze website mag op zijn eigen website een link aanbrengen naar de website van VWB Trading. Het URL-adres van de website van VWB Trading moet duidelijk zichtbaar zijn. VWB Trading is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud of de privacy verklaring en naleving van de aan www.classic-mercedes-parts.com gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Alle hyperlinks naar de website die gebruik maken van technieken van het type framing, deep-linking, of in-linelinking zijn strikt verboden.

9. Toepasselijk recht


De algemene voorwaarden en de relatie tussen www.classic-mercedes-parts.com en de Klanten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via de website zolang de internetboetiek www.classic-mercedes-parts.com online is. Deze voorwaarden kunnen op elk moment door VWB Trading gewijzigd worden.
Veranderingen in de wetgeving die een clausule uit deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou verklaren, doen niets af aan de geldigheid van deze algemene voorwaarden. Indien een voorwaarde niet uitdrukkelijk vermeld zou zijn, dan is deze onderworpen aan de geldende gebruiken op het gebied van verkoop op afstand door ondernemingen met maatschappelijke zetel gevestigd in België.


Accept

Onze webshop maakt gebruik van cookies.